Reset Password

Všeobecné obchodní podmínky školy Yettischool 

Ing. Dagmar Hanuš Chladová, IČ 65551559, Boží Dar 58, dále jen provozovatel. Provozovatel provozuje lyžařskou a snowboardovou školu pod jménem Yettischool. Sídlo lyžařské školy je v Božím Daru 58, 36262. Tyto všeobecné podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem využívající služby Yettischool, dále jen klient.
 1. Zápis do kurzu. Do kurzu se zákazník zapisuje přes online formulář, umístěný na stránkách www.yettischool.cz, telefonicky či na v kanceláři školy. Rezervace těmito způsoby je závazná.
 2. Zapsáním do kurzu se zákazník stává účastníkem kurzu a je povinen dodržet tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. Platba kurzu probíhá předem nebo po ukončení lekce v kanceláři školy. Hotově či kartou. Provozovatel si vyhrazuje výjimku v případě technických problémů s platebním terminálem.
 4. Cena kurzů se řídí aktuálním ceníkem, uvedeným na provozovně a na stránkách školy.
 5. Klient se účastní kurzu na vlastní zodpovědnost. Je si vědom, že se jedná o sport a je zde vyšší riziko úrazu. Je sám schopen vyhodnotit svůj zdravotní stav. Klient se musí řídit pokyny instruktora. Zástupci nezletilých poučí nezletilé o nutnosti poslouchat pokyny instruktora. V případě, že se klient neřídí pokyny, může být lekce ze strany instruktora ukončena bez nároku na vrácení kurzovného. Klient, jenž je na výuku zřejmě nevhodně oblečen, vybaven či je ve zdravotním stavu, jenž mu evidentně neumožňuje se výuky účastnit, nemusí být do výuky přijat bez nároku na vrácení kurzovného.
 6. Klient je po celou dobu výuky povinen dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích.
 7. Pokud se klient dostaví pozdě na objednanou lekci, lekce mu nebude prodloužena, ani nemá nárok na slevu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě nemoci či jiné závažné indispozici instruktora, lekci zrušit. V tomto případě má Klient nárok na vrácení peněz v plné výši.
 9. V případě velmi špatného počasí, takového kdy nejsou v provozu vleky, či provozovatel vyhodnotí situaci jako nevhodnou se lekce ruší či přesouvají, klient má nárok na vrácení peněz v plné výši. Pozor nejedná se o takové počasí, ve kterém se dá lyžovat a provozovatel vyhodnotí, že takové lekce mají smysl.
 10. Klient je povinen reklamaci kurzu či jednotlivé výukové lekce uplatnit osobně bez zbytečného odkladu po skončení kurzu či výukové lekce. Reklamace se uplatňuje v kanceláři provozovatele. Každá jednotlivá reklamace bude s klientem řešena individuálně bezprostředně po jejím uplatnění. Práva klienta se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Podle okolností je klient zejména oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kurzovného či od smlouvy odstoupit.
 11. Pokud dojde ke zranění či nemoci klienta a nemůže se zúčastnit kurzu, musí situaci neprodleně nahlásit v kanceláři školy, osobně či telefonicky. Má nárok na storno dle domluvy a dle následujících řádků.
 12. Osobní údaje klienta jsou zpracovány v souladu s GDPR a nebudou nikde využita či zveřejněna.
 13. Pokud se klient omluví z lekce 24 hodin před začátkem výuky, není povinen hradit žádné školné.
 14. Pokud se klient omluví měně než 24 hodin před začátkem, je storno 50%.
 15. V případě že klient nedorazí na lekci v domluveném termínu, ani se předem neomluví, musí uhradit školné v plné výši.
 16. Individuální případy nemocí či zranění se řeší domluvou.
V Božím Daru 1. října 2023.